Používaním webových stránok bez zmeny nastavení prehliadača dávate súhlas s používaním súborov cookie. Nastavenia prehliadača, ktoré určujú ich uloženie, môžete kedykoľvek zmeniť.
Kliknite sem a dozviete sa viac o Pravidlách cookies . ‘

  OK
Angličtina layouts.de-at layouts.fr-be Bulharský Chorvátsky layouts.sr-me Česká republika layouts.et layouts.fi Francúzsky layouts.el Španielsky Holandský layouts.en-ie Litovský Lotyšský Nemčina Poľský layouts.pt Ruský Rumunský layouts.sr Slovenská layouts.sl Ukrajinský Maďarský Taliansky

Vrátenie tovaru a sťažnosti Rea

 • Spotrebiteľ, ktorý má zmluvu na diaľku, môže v lehote 14 kalendárnych dní odstúpiť od nej bez udania dôvodu a bez nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode. 8.8 Predpisy. * Aby bola dodržaná lehota stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie o zrušení môžu byť vyrobené, napríklad:
  - písomne ​​na adrese: ul. Spinning 6L, 15-688 Bialystok;
  - v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: reklamacje@rea.pl
  Príkladný odstúpenie vzorový formulár je uvedený v prílohe 2 zákona o právach spotrebiteľov a navyše je k dispozícii v bode. 11 rokovacieho poriadku a na internetovom obchode v “odstránením”. Spotrebiteľ môže použiť vzorové tlačivo, ale nie je to však povinné.
 • Doba odstúpenie začína: *
  - zmluva, predávajúci, zdať výrobok, je povinný previesť jeho vlastníctvo – od prijatia výrobku v držbe spotrebiteľa alebo osoby určenej tretej strany s výnimkou prepravcu, v prípade zmluvy, ktorá (napr Kúpna zmluva.): (1) to zahŕňa niekoľko produktov, ktoré sú dodávané oddelene v dávkach alebo čiastočne – tým, že vlastníctvo posledného dielu produktu alebo alebo (2) pravidelné dodávky výrobkov pre dobu trvania – brania v držbe prvého produktu;
  - pre iné zmluvy – odo dňa zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku je považované za neplatné. *
 • Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky vykonané ním platieb * vrátane nákladov na dodanie produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z metódy zákazníka dodávky iné, než je obvyklé dodávky najlacnejšie dostupné v internetovom obchode). Predávajúci je povinný uhradiť platby pomocou rovnakého spôsobu platby, ktorý používal k spotrebiteľovi, ak spotrebiteľ výslovne dohodnuté inak o návrate, ktorý nie je záväzný pre neho žiadne náklady. Ak je predávajúci nie je navrhol, že dostáva výrobok od spotrebiteľa, môže zadržať výplaty náhrad, ktoré dostal od spotrebiteľa k prijatiu chrbta výrobku, alebo spotrebiteľ preukáže jeho referencie, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 • Spotrebiteľ bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpila od zmluvy, vrátiť Predajcovia produktov * alebo ho osobe oprávnenej predávajúcim prijímať, pokiaľ sa predávajúci navrhol, že dostáva produkt. Dosť na to dodržať lehotu pre referenčný liek pred jej uplynutím. Spotrebitelia môžu výrobok vrátiť na adrese: ul. Spinning 6K, 15-688 Bialystok.
 • Spotrebiteľ je zodpovedný za prípadné zníženie hodnoty výrobku v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné zistiť povahu, vlastnosti a funkcie výrobku. *
 • Prípadné náklady spojené s odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľov, že spotrebiteľ je povinný uhradiť: *
  V prípade, že spotrebiteľ zvolil spôsob doručenia inú ako bežnú dodávku k dispozícii v internetovom obchode najlacnejšieho výrobku, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi, ktoré im vzniknú dodatočné náklady.
 • Spotrebiteľ nesie priame náklady na vrátenie výrobku. *

V prípade, že tovar, ktorý je služba, pre ktorého plnenie – na výslovnú žiadosť spotrebiteľa – začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, kedy takúto žiadosť, je povinný platiť za služby splnených do odstúpenia od zmluvy. Zaplatená suma sa vypočíta v pomere k poskytnutiu splnené, vrátane zmluvne dohodnutej ceny alebo odmenu. Ak je cena alebo odmena je príliš vysoká, je základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota výhody splnené.

 • Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá nárok na spotrebiteľa pri zmluvách: *
  - poskytovanie služieb v prípade, že predávajúci z plný servis s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred poskytnutím že podľa ustanovení Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy;
  - v ktorej je cena alebo odmena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, nad ktorým predávajúci nemá žiadnu kontrolu, a ktorá môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy dôjde;
  - vyznačujúci sa tým, je predmetom poskytnutie non-prefabrikovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa, alebo slúžiace uspokojenie individuálnych potrieb;
  - vyznačujúci sa tým, produkt dodávaný je podliehajú rýchlemu rozkladu a má krátku životnosť;
  - v ktorom je predmetom tohto ustanovenia je dodávaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení obalu sa nemôžu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, v prípade, že obal bol otvorený po pôrode;
  - na ktoré sa vzťahuje k poskytovanie produktov, ktoré po pôrode, vzhľadom na ich povahu, sú neoddeliteľne spojené s inými vecami;
  - ktoré sú predmetom poskytovania alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy, a ktorých dodanie sa môže uskutočniť iba po 30 dňoch a ktorého hodnota závisí od kolísania cien na trhu, cez ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  - v ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby prišiel k predávajúcemu, aby nevyhnutné opravy alebo údržby; Ak predávajúci poskytuje iné ako tie, ktorých výkon je spotrebiteľ požadoval alebo poskytuje iné ako dielov potrebných pre opravu alebo údržbu, právo na odstúpenie od zmluvy, ktorý poskytuje spotrebiteľovi za doplnkové služby alebo produkty produkty doplnkové služby;
  - ktoré sú v súlade s ustanovením zvuku alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru dodávaného v uzavretom obale, v prípade, že balík bol otvorený po pôrode;
  - dodanie novín, periodík a časopisov, s výnimkou zmluvy o odbere;
  - uzatvorené na verejnej dražbe;
  - pre poskytovanie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, požičovňa áut, stravovanie, služby týkajúce sa voľného času, zábavné relácie, športové aktivity alebo kultúrne, v prípade, že dohoda znamenala deň alebo lehota plnenia;
  - pokiaľ ide o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako informuje predávajúci o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
Spravodaj

Majte prehľad o našej ponuke, akciách a špeciálnych ponukách!
Zaregistrujte sa do bulletinu ešte dnes! ‘