Používaním webových stránok bez zmeny nastavení prehliadača dávate súhlas s používaním súborov cookie. Nastavenia prehliadača, ktoré určujú ich uloženie, môžete kedykoľvek zmeniť.
Kliknite sem a dozviete sa viac o Pravidlách cookies . ‘

  OK
Angličtina layouts.de-at layouts.fr-be Bulharský Chorvátsky layouts.sr-me Česká republika layouts.et layouts.fi Francúzsky layouts.el Španielsky Holandský layouts.en-ie Litovský Lotyšský Nemčina Poľský layouts.pt Ruský Rumunský layouts.sr Slovenská layouts.sl Ukrajinský Maďarský Taliansky

Predpisy internetového obchodu lazienka-rea.com.pl

Oznámenie o ochrane osobných údajov.

PODLASIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Białystoku, zapísaná v Centrálnom registri podnikateľskej činnosti Poľskej republiky vedenom ministrom hospodárstva, ktorá má: adresu miesta podnikania: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok a adresa pre doručovanie: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, NIP 9662160121, REGON 521350544, e-mailová adresa: biuro.rea@podlasiak.com.pl týmto informuje, že z dôvodu nadobudnutia účinnosti dňa 25. mája 2018. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “RODO”), môže spracúvať vaše údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov, ak na to existuje primeraný právny základ. Prevádzkovateľ v súlade s rozsahom svojej činnosti spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, ale vždy v súlade so zákonom.
V súvislosti s uvedenými zmenami vás ako prevádzkovateľ informujeme, že účelom spracovania vašich osobných údajov je: 1. aby bolo možné poskytovať služby elektronicky a plniť zmluvu, ktorej ste zmluvnou stranou, spolu s možnosťou vykonávať transakcie a platby za nákupy – nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO), 2. spracúvanie nákupov uskutočnených bez registrácie – spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane údajov), 3. vybavovanie sťažností – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane údajov), 4. analytické a štatistické činnosti vykonávané s cieľom zlepšiť kvalitu služieb, analýzy správania a činnosti používateľov s možnosťou zistiť preferencie používateľov – oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov), 5. na určenie a uplatnenie nárokov alebo na obranu proti nim – právny základ spracúvania – oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO), ktorý spočíva v ochrane jeho práv, 6. umožnenie telefonického a e-mailového kontaktu so zákazníkom za účelom vykonania objednávky alebo objasnenia nejasností súvisiacich s transakciou zo strany zákazníckeho servisu Podlasiak.
V súlade s platnými predpismi sa vaše údaje uchovávajú po dobu nevyhnutnú na vykonanie vyššie uvedených účelov alebo postupu priamo súvisiaceho s uzavretím transakcie.

Spoločnosť Podlasiak Spółka z o.o. ako správca vašich osobných údajov zaručuje úplnú bezpečnosť a dôvernosť. V každej fáze vám dávame možnosť rozšíriť si vedomosti a správu o uchovávaní osobných údajov po predchádzajúcom e-mailovom kontakte na adrese biuro.rea@podlasiak.com.pl a overení oprávnenou osobou.
Na vašu žiadosť vám dávame možnosť odvolať svoj súhlas a úplne vymazať osobné údaje uložené spoločnosťou P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik.

Spoločnosť P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik zaručuje bezpečnosť a úplnú kontrolu v rámci spracovania a uchovávania vašich osobných údajov.

Internetový obchod na adrese www.lazienka-rea.com.pl prevádzkuje spoločnosť: Podlasiak Spółka z o.o..
  • so sídlom na adrese
    *ul.Przędzalniana 60

    15-688 Białystok.

NIP: 966-216-01-21; REGON: 521350544.

Sťažnosti nahlasujte na: reklamacje@lazienka-rea.pl

Technické otázky zasielajte na adresu: bok@rea.pl

tel. 857-337-777
*pon. – pt. 7:00 – 20:00 *

Adresa pre korešpondenciu:
ul. Przędzalniana 6L
15-688 Białystok

*Osobný odber: pondelok až piatok od 7:00 do 14:45 hod.

Využívame služby týchto prepravných spoločností: DPD (www.dpd.com.pl), Rohlig-Suus (www.suus.com). V závislosti od zakúpeného tovaru, jeho špecifík, hmotnosti a rozmerov prispôsobíme vhodného dopravcu a typ prepravy. Kuriéri doručujú zásielky v čase od 8.00 do 16.00 hod., doručenie v inom čase závisí výlučne od dobrej vôle kuriéra. Trasa a presný čas doručenia závisí len od kuriéra. Upozorňujeme, že pri zásielkach nad 30 kg nie je kuriér povinný dopraviť tovar do priestorov kupujúceho. Pri takýchto zásielkach kuriér doručuje tovar do budovy príjemcu, čo najbližšie k nej, s ohľadom na stav cestnej infraštruktúry. Zároveň by sme vás chceli informovať, že
možnosť zakúpenia služby dovozu tovaru do priestorov kupujúceho za sumu 100 PLN brutto. Ak si chcete objednať takúto službu, kontaktujte nás ihneď po nákupe.

PREDPISY TÝKAJÚCE SA ONLINE OBCHODU

LAZIENKA-REA.PL

OBSAH:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

3. PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY

4. SPÔSOBY A PODMIENKY PLATBY ZA VÝROBOK

5. NÁKLADY, SPÔSOB A ČAS DODANIA A PREVZATIA VÝROBKU

6. REKLAMÁCIE VÝROBKOV

7. POSTUPY MIMOSÚDNEHO VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A REKLAMÁCIÍ A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PLATÍ PRE KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 25. DECEMBRA 2014)

9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetový obchod www.lazienka-rea.pl dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľov. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto obchodných podmienok preto nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľa, na ktoré má nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a akékoľvek prípadné pochybnosti sa vykladajú v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto podmienok a vyššie uvedenými predpismi majú prednosť a uplatňujú sa tieto predpisy.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 On-line obchod dostupný na internetovej adrese www.lazienka-rea.pl prevádzkuje ANDRZEJ CYLWIK, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť pod názvom PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK zapísaný v Centrálnej evidencii a informáciách o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky vedenej príslušným ministrom hospodárstva, ktorý má: adresu miesta podnikania: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok a adresa pre doručovanie: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, e-mailová adresa: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.2 Tieto pravidlá sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim internetový obchod (s výnimkou bodu. 9 nariadenia, ktorý je určený výlučne podnikateľom).

1.3. Správcom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s ustanoveniami týchto Pravidiel je Poskytovateľ služieb. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na stránkach internetového obchodu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúva poskytovateľ služieb, má právo nahliadnuť do ich obsahu a právo na ich aktualizáciu a opravu.

1.4 Definície:

1.4.1. PRACOVNÝ DEŇ – jeden deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov.

1.4.2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvorenie konta.

1.4.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje uskutočnenie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a určením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

1.4.4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu; – ktorý uzatvoril alebo má v úmysle uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

1.4.5. OBČIANSKY ZÁKONNÍK – zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964. (Zbierka zákonov 1964, č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).

1.4.6 ÚČET – Elektronická služba, súbor prostriedkov v dátovom komunikačnom systéme Poskytovateľa služieb označený individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o ním zadaných Objednávkach v Internetovom obchode.

1.4.7. NEWSLETTER – elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Poskytovateľom služieb prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým Používateľom automaticky dostávať od Poskytovateľa služieb cyklický obsah po sebe nasledujúcich vydaní informačného bulletinu obsahujúceho informácie o Produktoch, novinkách a akciách v Internetovom obchode.

1.4.8. VÝROBOK – hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

1.4.9. PRAVIDLÁ – tieto Pravidlá internetového obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod poskytovateľa služieb dostupný na tejto adrese: www.lazienka-rea.pl.

1.4.11. PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEBANDRZEJ CYLWIK vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK zapísaný v Centrálnom registri podnikateľskej činnosti a informácií Poľskej republiky vedenom ministrom príslušným pre hospodárstvo, ktorý má: adresu miesta podnikania: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok a adresa pre doručovanie: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, e-mailová adresa: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.4.12. PREDAJNÁ ZMLUVA – zmluva o predaji Výrobku uzatvorená alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.14. POSKYTOVATEĽ SLUŽBY – (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej Zákon priznáva právnu subjektivitu; – ktorá používa alebo má v úmysle používať Elektronickú službu.

1.4.15. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON – zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov).

1.4.16. OBJEDNÁVKA – prejav vôle Zákazníka urobený prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzavretiu Zmluvy o predaji výrobku s Predávajúcim.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

2.1 V internetovom obchode sú k dispozícii tieto elektronické služby: Účet, objednávkový formulár a informačný bulletin.

2.1.1. Účet – používanie účtu je možné po vykonaní dvoch po sebe nasledujúcich krokov zo strany zákazníka – (1) vyplnenie registračného formulára a (2) kliknutie na tlačidlo “Odoslať”. V registračnom formulári musí zákazník uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. V prípade klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a číslo NIP.

2.1.1.1 Elektronická služba Účtu sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť účet (odstúpiť od účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl alebo písomne na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

Objednávkový formulár – používanie objednávkového formulára sa začína v okamihu, keď zákazník pridá prvý výrobok do elektronického košíka v internetovom obchode. Objednávka je podaná, keď zákazník vykoná celkovo dva po sebe nasledujúce kroky – (1) vyplnenie objednávkového formulára a (2) kliknutie na tlačidlo “Potvrdzujem nákup” na webovej stránke internetového obchodu po vyplnení objednávkového formulára. – Až do tohto momentu je možné zadané údaje upraviť na vlastnú päsť (na tento účel by ste mali sledovať zobrazené správy a informácie dostupné na webovej stránke internetového obchodu). V objednávkovom formulári je potrebné uviesť tieto údaje o zákazníkovi: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: výrobok/výrobky, množstvo výrobku/výrobkov, miesto a spôsob dodania výrobku/výrobkov, spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov ich spoločnosti a číslo NIP.

2.1.2.1 Služba elektronického objednávkového formulára sa poskytuje bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom zadania Objednávky prostredníctvom nej alebo okamihom skoršieho ukončenia zadávania Objednávky prostredníctvom nej zo strany Zákazníka.

2.1.3 Newsletter – Newsletter sa používa zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní Konta alebo zadávaní Objednávky – Zákazník sa prihlásil na odber Newslettera pri vytváraní Konta alebo zadávaní Objednávky.

2.1.3.1 Elektronická služba Newsletter je bezplatná na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť odber noviniek (odhlásenie z odberu noviniek), a to zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl alebo písomne na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.2 Technické požiadavky potrebné na prácu s IT systémom, ktorý používa poskytovateľ služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0 a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024×768; (5) vo webovom prehliadači povoľte súbory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi, s náležitým ohľadom na rešpektovanie osobnostných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích strán. Príjemca je povinný uviesť údaje v súlade so skutočnosťou. Príjemca je povinný zakázať odosielanie nezákonného obsahu.

2.4 Postup pri vybavovaní sťažností:

2.4.1 Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a iné reklamácie súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (okrem reklamačného konania na Produkty, ktoré je uvedené v bode 2.4.2). 6 Obchodných podmienok) Zákazník môže predložiť napr:

2.4.2. písomne na adresu: Ulica Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok;

2.4.3. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

2.4.4. Zákazníkovi sa odporúča uviesť v popise reklamácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti; (2) žiadosť Klienta; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa – uľahčí a urýchli to vybavovanie sťažnosti Poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného opisu sťažnosti.

2.4.5 Poskytovateľ služieb je povinný odpovedať na sťažnosť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

3. PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po odoslaní objednávky zákazníkom prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode podľa bodu 2.1.2 obchodných podmienok. 2.1.2 Podmienok.
Objednávkový formulár – používanie objednávkového formulára sa začína v okamihu, keď zákazník pridá prvý výrobok do elektronického košíka v internetovom obchode. Objednávka je podaná, keď zákazník vykoná celkovo dva po sebe nasledujúce kroky – (1) vyplnenie objednávkového formulára a (2) kliknutie na tlačidlo “Potvrdzujem nákup” na webovej stránke internetového obchodu po vyplnení objednávkového formulára. – Až do tohto momentu je možné zadané údaje upraviť na vlastnú päsť (na tento účel by ste mali sledovať zobrazené správy a informácie dostupné na webovej stránke internetového obchodu). V objednávkovom formulári je potrebné uviesť tieto údaje o zákazníkovi: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: výrobok/výrobky, množstvo výrobku/výrobkov, miesto a spôsob dodania výrobku/výrobkov, spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov ich spoločnosti a číslo NIP.

2.1.2.1 Služba elektronického objednávkového formulára sa poskytuje bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom zadania Objednávky prostredníctvom nej alebo okamihom skoršieho ukončenia zadávania Objednávky prostredníctvom nej zo strany Zákazníka.

2.1.3 Newsletter – Newsletter sa používa zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní Konta alebo zadávaní Objednávky – Zákazník sa prihlásil na odber Newslettera pri vytváraní Konta alebo zadávaní Objednávky.

2.1.3.1 Elektronická služba Newsletter je bezplatná na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť odber noviniek (odhlásenie z odberu noviniek), a to zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl alebo písomne na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.2 Technické požiadavky potrebné na prácu s IT systémom, ktorý používa poskytovateľ služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0 a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024×768; (5) vo webovom prehliadači povoľte súbory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi, s náležitým ohľadom na rešpektovanie osobnostných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích strán. Príjemca je povinný uviesť údaje v súlade so skutočnosťou. Príjemca je povinný zakázať odosielanie nezákonného obsahu.

2.4 Postup pri vybavovaní sťažností:

2.4.1 Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a iné reklamácie súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (okrem reklamačného konania na Produkty, ktoré je uvedené v bode 2.4.2). 6 Obchodných podmienok) Zákazník môže predložiť napr:

2.4.2. písomne na adresu: Ulica Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok;

2.4.3. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

2.4.4. Zákazníkovi sa odporúča uviesť v popise reklamácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti; (2) žiadosť Klienta; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa – uľahčí a urýchli to vybavovanie sťažnosti Poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného opisu sťažnosti.

2.4.5 Poskytovateľ služieb je povinný odpovedať na sťažnosť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

3. PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po odoslaní objednávky zákazníkom prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode podľa bodu 2.1.2 obchodných podmienok. 2.1.2 Podmienok.
5.3 Predávajúci poskytuje Zákazníkovi nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia Výrobku:

5.3.1. doručenie kuriérom, dobierka.

5.3.2. Osobný odber dostupný na adrese: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok – v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.

5.4 Lehota na dodanie Výrobku Zákazníkovi je maximálne 7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise Výrobku alebo počas procesu zadávania Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi lehotami dodania je lehotou dodania najdlhšia stanovená lehota, ktorá však nesmie presiahnuť 7 pracovných dní. Východiskový bod pre dodanie Výrobku Zákazníkovi sa vypočíta nasledovne:

5.4.1. Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – odo dňa pripísania na bankový účet predávajúceho alebo zúčtovací účet.

5.4.2 V prípade, že si Zákazník zvolí spôsob platby na dobierku – odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

5.5 Lehota na pripravenosť Výrobku na vyzdvihnutie Zákazníkom – ak sa Zákazník rozhodne pre osobné vyzdvihnutie Výrobku, Výrobok bude pripravený na vyzdvihnutie Zákazníkom do 7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise Výrobku alebo počas procesu zadávania Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dátumami pripravenosti na odber sa za dátum pripravenosti na odber považuje najdlhší uvedený dátum, ktorý však nesmie presiahnuť 7 pracovných dní. O pripravenosti výrobku na prevzatie bude predávajúci zákazníka dodatočne informovať. Začiatok obdobia, kedy je Výrobok pripravený na prevzatie Zákazníkom, sa počíta nasledovne:

5.5.1. Ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – odo dňa pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet predávajúceho.

5.5.2 V prípade, že si Zákazník zvolí spôsob platby na dobierku – odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

6. REKLAMÁCIE VÝROBKOV

6.1 Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom. Pri kúpnych zmluvách uzatvorených do 24. decembra 2014 sú základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý kupuje výrobok na účely nesúvisiace s profesionálnou alebo podnikateľskou činnosťou, za nesúlad výrobku s kúpnou zmluvou stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä v zákone z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja tovaru spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 2002 č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov).

6.2 Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi Produkt bez akýchkoľvek vád. Podrobné informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku a o právach zákazníka sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu v časti “Reklamácia tovaru”.

6.3 Zákazník môže podať sťažnosť napr:

6.3.1. písomne na adresu: Ulica Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

6.3.2. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

6.4 Zákazníkovi sa odporúča, aby v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu vady; (2) žiadosť o spôsob uvedenia Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje reklamujúceho – uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných s vynechaním odporúčaného opisu sťažnosti.

6.5 Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Ak predávajúci neodpovie v uvedenej lehote, znamená to, že reklamáciu považuje za oprávnenú.

6.6 Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný výrobok na náklady Predávajúceho na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok. Ak by bolo dodanie Výrobku Zákazníkom príliš zložité vzhľadom na typ Výrobku alebo spôsob jeho inštalácie, Zákazník je povinný sprístupniť Výrobok Predávajúcemu v mieste, kde sa Výrobok nachádza.

7. POSTUPY MIMOSÚDNEHO VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PREŠETROVANIA NÁROKOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

7.1 Podrobné informácie o možnosti využitia postupov mimosúdneho vybavovania sťažností a prešetrovania reklamácií zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v sídle a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, ktorých zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na týchto webových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má nasledovné príkladné možnosti využitia mimosúdneho vybavovania sťažností a spôsobov prešetrovania reklamácií:

7.2.1. Zákazník je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v § 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001 č. 4 položka 25 v znení neskorších predpisov) s návrhom na riešenie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Pravidlá organizácie a činnosti stálych rozhodcovských spotrebiteľských súdov sú stanovené v nariadení ministra spravodlivosti z 25. septembra 2001 o pravidlách organizácie a činnosti stálych rozhodcovských spotrebiteľských súdov. (Zbierka zákonov 2001, č. 113, položka 1214).

7.2.2. Zákazník je oprávnený obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie v súlade s § 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001, č. 4, položka 25 v znení neskorších predpisov) s návrhom na začatie mediačného konania o zmierlivom urovnaní sporu medzi zákazníkom a predávajúcim. Informácie o pravidlách a postupoch sprostredkovania vykonávaného krajským inšpektorom obchodnej inšpekcie sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach jednotlivých krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie.

7.2.3. Zákazník môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi Zákazníkom a Predávajúcim, a to aj s využitím bezplatnej pomoci okresného (mestského) advokáta spotrebiteľov alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Poľské združenie spotrebiteľov). Poradenstvo poskytuje Federácia spotrebiteľov na e-mailovej adrese porady@dlakonsumentow.pl a Združenie poľských spotrebiteľov na bezplatnom čísle spotrebiteľskej linky 800 889 866.

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(PLATÍ PRE KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 25. DECEMBRA 2014)

8.1 Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže do 14 kalendárnych dní odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, s výnimkou nákladov uvedených v bode. 8.8 Pravidiel. Na dodržanie lehoty stačí zaslať výpis pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od dohody sa môže uskutočniť napríklad:

8.1.1. písomne na adresu: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

8.1.2. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl;

8.2. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 zákona o právach spotrebiteľa a je dodatočne k dispozícii v bode. 11 Obchodných podmienok a na webovej stránke obchodu v časti “Odstúpenie od zmluvy”. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ale nie je to povinné.

8.3 Začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy:

8.3.1. pri zmluve, v rámci plnenia ktorej predávajúci vydáva výrobok, pričom je povinný previesť jeho vlastnícke právo (napr. kúpna zmluva) – od prevzatia výrobku spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa viacero Výrobkov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia posledného Výrobku, dávky alebo časti, alebo (2) zahŕňa pravidelné dodávanie Výrobkov počas stanoveného obdobia – od prevzatia prvého Výrobku;

8.3.2. v prípade ostatných zmlúv – odo dňa uzavretia zmluvy.

8.4 V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

8.5. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie Výrobku (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si zákazník zvolil inak ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady. Ak predávajúci neponúkol spotrebiteľovi prevzatie výrobku, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa, kým nedostane výrobok späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

8.6 Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť Výrobok Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na jeho prevzatie, pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si Výrobok prevezme sám. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť výrobok pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže výrobok vrátiť na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

8.7 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku používania Výrobku nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.

8.8 Prípadné náklady spojené s odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktoré musí znášať spotrebiteľ:

8.8.1. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú.

8.8.2 Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Výrobku.

8.8.3. V prípade Výrobku, ktorý je službou, ktorej poskytovanie – na výslovnú žiadosť spotrebiteľa – začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy. Suma, ktorá sa má zaplatiť, sa vypočíta v pomere k tomu, čo bolo poskytnuté, s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota plnenia.

8.9 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, pokiaľ ide o zmluvy:

8.9.1. (1) pri poskytovaní služieb, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po splnení (2) pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov finančného trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) pri ktorých predmetom dodávky je výrobok, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) pri ktorých predmetom dodávky je výrobok, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku dobu použiteľnosti; (5) pri ktorých je predmetom plnenia Výrobok dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený; (6) pri ktorých sú predmetom plnenia Výrobky, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami (7) v ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré nemá predávajúci vplyv; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel vykonať neodkladnú opravu alebo údržbu; ak predávajúci dodatočne poskytne iné služby, ako spotrebiteľ požadoval, alebo dodá iné výrobky ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o dodatočné služby alebo výrobky (9) pri ktorých je predmetom plnenia zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí; (10) na dodanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom (11) uzavreté verejnou dražbou; (12) na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo lehota plnenia (13) pri dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

9.1 Tieto Obchodné podmienky a ustanovenia v nich obsiahnuté sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov a Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

9.2 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade možno vykonať bez uvedenia dôvodu a nezakladá žiadne nároky voči predávajúcemu zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

9.3 V prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, má Predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na zaplatenie celej alebo čiastočnej zálohy, a to bez ohľadu na spôsob platby zvolený Zákazníkom a skutočnosť uzatvorenia Kúpnej zmluvy. 9.4. V okamihu odovzdania Výrobku Predávajúcim dopravcovi prechádzajú výhody a bremená spojené s Výrobkom a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Výrobku na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. V takom prípade predávajúci nezodpovedá za stratu, zmenšenie alebo poškodenie výrobku, ktoré vzniklo v čase od jeho prevzatia na prepravu až do jeho vydania zákazníkovi, a za oneskorenie prepravy zásielky.

9.5 Ak je Výrobok zaslaný Zákazníkovi prostredníctvom dopravcu, Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný zásielku skontrolovať v čase a spôsobom obvyklým pre zásielky tohto typu. Ak zistí, že počas prepravy došlo k poruche alebo poškodeniu Výrobku, je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na určenie zodpovednosti dopravcu.

9.6. V zmysle § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená záručná zodpovednosť Predávajúceho za Produkt voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

9.7 V prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, môže Poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia Zákazníkovi.

9.8. Zodpovednosť poskytovateľa služieb/predávajúceho voči zákazníkovi/nespotrebiteľovi, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená – tak pre jednu pohľadávku, ako aj pre všetky pohľadávky spolu – do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa kúpnej zmluvy, najviac však do výšky tisíc PLN. 9.8 Poskytovateľ služieb / predávajúci zodpovedá zákazníkovi / klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, len za typickú škodu predvídateľnú v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk vo vzťahu k zákazníkovi / klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

9.9 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim/poskytovateľom služieb a zákazníkom/klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, budú predložené príslušnému súdu podľa sídla predávajúceho/poskytovateľa služieb.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

“V rámci plnenia zmluvy s kupujúcim je obchod oprávnený zaslať na e-mailovú adresu kupujúceho výzvu na vyplnenie popredajného prieskumu. Prieskum slúži na preskúmanie názoru na uskutočnenú transakciu. Kupujúci môže prieskum vyplniť dobrovoľne.”

10.1 Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

10.2 Zmena a doplnenie predpisov:

10.2.1 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmeny zmluvných podmienok zo závažných dôvodov, t. j.: zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov platieb a doručovania – pokiaľ tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto zmluvných podmienok.

10.2.2 V prípade uzatvárania nepretržitých zmlúv na základe týchto Pravidiel (napr. poskytovanie Elektronických služieb – Účet) sú zmenené Pravidlá pre Zákazníka záväzné, ak boli splnené podmienky uvedené v § 384 a 3841 Občianskeho zákonníka, t. j. Zákazník bol riadne informovaný o zmenách a nevypovedal zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že zmeny a doplnenia zmluvných podmienok majú za následok zavedenie nových poplatkov alebo zvýšenie súčasných poplatkov, má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy.

10.2.3 V prípade uzatvárania iných ako trvajúcich zmlúv (napr. Kúpnej zmluvy) podľa týchto Obchodných podmienok sa zmeny a doplnenia Obchodných podmienok nijako nedotýkajú práv, ktoré Zákazník/Klient, ktorý je spotrebiteľom, nadobudol pred dňom účinnosti zmien a doplnení Obchodných podmienok, najmä zmeny a doplnenia Obchodných podmienok nemajú vplyv na už zadané alebo predložené Objednávky a uzatvorené, uzavreté alebo plnené Kúpne zmluvy.

10.3 Vo veciach, ktoré nie sú upravené v tomto dokumente, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002. (Dz.U. 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzatvorené do 24. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi – ustanovenia zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečnými výrobkami z 2. marca 2000. (Dz.U. 2000 č. 22, poz. 271 v znení neskorších predpisov) a zákona o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002. (Zbierka zákonov 2002 č. 141, položka 1176 v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzatvorené od 25. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi, ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.

11. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(PRÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV)

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
(Tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

- Adresát:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK
Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok
lazienka-rea.pl
biuro.rea@podlasiak.com.pl

- Ja/my(*) týmto informujem(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar(*) od zmluvy na dodanie nasledujúceho tovaru(*) od zmluvy na poskytnutie nasledujúceho tovaru(*)/poskytnutie nasledujúcej služby(*)

- Dátum uzavretia zmluvy(*)/dátum prijatia(*)

- Meno spotrebiteľa(ov)

- Adresa spotrebiteľa(ov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár oznamuje v papierovej forme)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Ďalšie poznámky pre spotrebiteľa (v e-maile a v pravidlách)

PAMÄTAJTE,
že máte právo skontrolovať stav zásielky pred jej prevzatím od prepravcu.

PAMÄTAJTE, že ak sa pred doručením zásielky ukáže, že došlo k jej strate alebo poškodeniu, dopravca je povinný bezodkladne zistiť stav zásielky a okolnosti, za ktorých k poškodeniu došlo. Dopravca vykoná tieto činnosti aj na žiadosť oprávnenej osoby, ak táto tvrdí, že zásielka je poškodená.

PAMÄTAJTE, že ak po doručení zásielky zistíte stratu alebo poškodenie, ktoré ste nemohli zistiť pri prevzatí, máte právo bezodkladne po zistení poškodenia, najneskôr však do 7 dní od prevzatia zásielky, požiadať dopravcu o zistenie stavu zásielky.
PRIPOMÍNAJTE, že prijatie zásielky oprávnenou osobou bez výhrad spôsobuje zánik nárokov na náhradu škody, pokiaľ:
Škoda bola zistená protokolom pred prevzatím zásielky oprávnenou stranou.
Takéto vyhlásenie bolo vynechané vinou dopravcu.
Strata alebo škoda bola spôsobená úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou dopravcu.
Oprávnená osoba zistila poškodenie, ktoré nemožno zistiť po prevzatí balíka, a do 7 dní požiadala o zistenie jeho stavu a preukázala, že poškodenie vzniklo v čase medzi prevzatím balíka na prepravu a jeho vydaním.

ÚDAJE NA PRENOS:
účet 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

Vzorové formuláre na stiahnutie:
Formulár na vrátenie tovaru?
Náhradný formulár?
Reklamačný formulár?

Záručné podmienky?

Spravodaj

Majte prehľad o našej ponuke, akciách a špeciálnych ponukách!
Zaregistrujte sa do bulletinu ešte dnes! ‘